Jirim

Semua bahan terdiri daripada jirim. Jirim adalah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Teori zarah jirim Jirim ialah sebarang benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua benda di sekeliling kita sama ada benda hidup atau benda bukan hidup ialah jirim. Teori zarah jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit. Zarah-zarah … Read more

Kaedah Saintifik

Langkah-langkah dalam kaedah saintifik Kaedah saintifik merupakan suatu pendekatan sistematik yang digunakan untuk mengkaji alam semulajadi. membuat pemerhatian: Mengumpul maklumat tentang sesuatu fenomena dengan menggunakan deria-deria kita. membuat Inferens: Membuat inferens ialah proses membuat kesimpulan awal yang munasabah,untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mengenal pasti pemboleh ubah: Pemboleh ubah adalah faktor yang mempengaruhi keputusan eksperimen. Tiga jenis pemboleh ubah … Read more

Kimia, Kerjaya Kimia dan Industri Kimia

Maksud Kimia Kimia merupakan suatu cabang sains yang mengkaji jirim. Ia mengkaji tentang komposisi, struktur, sifat, dan perubahan-perubahan yang berlaku apabila bahan-bahan yang berlainan berinteraksi antara satu sama lain. Interaksi antara bahan-bahan kimia membolehkan manusia mensintesis pelhagai bahan yang baru. Perkataan `kimia’ berasal daripada kajian purba dengan nama alchemy. Walau bagaimanapun, dalam Bahasa Malaysia, perkataan … Read more